Zásady ochrany osobných údajov

pre webové stránky www.emarkcolop.sk

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú ako spoločnosť COLOP CZ s.r.o., IČO (ČR): 60066547, so sídlom Borovany, Na Výhony 291, PSČ: 373 12, zapísaná v českom Obchodnom registri, vedenom u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 3454 (ďalej tiež ako „COLOP CZ“) ako prevádzkovateľ využíva a chráni informácie, ktoré COLOP CZ poskytnete pri užívaní týchto webových stránok www.emarkcolop.sk.

COLOP CZ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu Vašich osobných údajov. Uisťujeme vás, že ak spoločnosti COLOP CZ pri používaní týchto webových stránok poskytnete informácie, na základe ktorých vás je možné identifikovať, bude akékoľvek použitie takýchto informácií realizované v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

COLOP CZ je oprávnená tieto zásady ochrany osobných údajov jednostranne meniť či doplňovať. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať aktualizáciu týchto zásad ochrany osobných údajov tak, aby ste boli informovaný o použití a ochrane Vašich osobných údajov zo strany COLOP CZ a táto bola v súlade s Vašimi predstavami. Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 2. 2020.

Užívaním webových stránok www.emarkcolop.sk užívateľ výslovne súhlasí s podmienkami ich používania, a s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Aké údaje zhromažďujeme

  • meno a priezvisko, obchodná firma
  • IČO
  • adresu bydliska či sídla
  • kontaktné informácie, vrátane e-mailovej adresy
  • bankové spojenie
  • IP adresa, cookies, typ použitého webového prehliadača, počet návštev, priemerný čas strávený na našich webových stránkach webe a zobrazené stránky.

Ako nakladáme so získanými údajmi

Informácie požadujeme z dôvodu ich spracúvania na účely zriaďovania, kontroly a správy užívateľských účtov, plnenie všetkých povinností podľa uzavretých zmlúv, výkon a ochranu všetkých práv COLOP CZ podľa takýchto zmlúv a podľa zákona, plnenie zákonných povinností, zabezpečenie kvality poskytovaných služieb a ďalšie obchodné účely, najmä informovanie užívateľov o produktoch a službách COLOP CZ, zlepšenie produktov a služieb COLOP CZ a ďalej ponuku produktov a služieb COLOP CZ. Poskytnuté informácie môžu byť tiež využité pre marketingové účely, najmä za účelom zasielania propagačných e-mailov o nových produktoch, špeciálnych ponukách alebo iných obdobných informácií, o ktorých sa domnievame, že by pre Vás mohli byť prínosné. Príležitostne môžu byť takto poskytnuté údaje využité aj na účely prieskumu trhu. Informácie môžeme ďalej využiť na prispôsobenie webových stránok Vašim záujmom.

COLOP CZ zhromažďuje, spracúva a uchováva osobné údaje iba k stanoveným účelom a len v nevyhnutne potrebnom rozsahu pre naplnenie jednotlivo uvedeného účelu. COLOP CZ spracúva a uchováva osobné údaje vždy len po dobu, ktorá je nevyhnutná k naplneniu účelu ich spracovania, alebo po dobu, na ktorú užívateľ poskytol súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Zabezpečenie údajov

Usilujeme sa o maximálnu ochranu získaných osobných údajov. S cieľom zabrániť neoprávnenému alebo náhodnému prístupu alebo zverejneniu osobných údajov, ako aj inému zneužitiu záznamov, ktoré obsahujú osobné údaje, sme zaviedli primerané postupy, ktoré majú zabezpečiť a zaistiť informácie, ktoré získavame on-line.

Ako používame súbory cookies

Súbory cookies sú malé súbory, ktoré si od užívateľa vyžadujú povolenie k uloženiu na pevný disk počítača ako koncového zariadenia. V okamihu udelenia súhlasu a uloženia cookies na pevný disk dôjde k zahájeniu analýzy návštevnosti webových stránok, podávaniu informácií o prístupe k určitým webovým stránkam, možnosť vylepšovať webové stránky a iné. Súbory cookies umožňujú webovým aplikáciám prispôsobiť obsah webových stránok zisteným preferenciám a potrebám užívateľa, a to na základe uchovania a využitia poskytnutých údajov. Cookies COLOP CZ však v žiadnom prípade neposkytujú prístup k Vášmu počítaču ani žiadne informácie o Vás, a to s výnimkou údajov, ktoré ste sa s nami rozhodli zdieľať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Máte možnosť voľby prijať / odmietnuť využitie cookies. Väčšina webových prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie, avšak je možné upraviť nastavenia prehliadača tak, aby cookies automaticky odmietol. Odmietnutie cookies však môže obmedziť využitie webovej stránky.

Odkazy na iné webové stránky

Webové stránky COLOP CZ obsahujú odkazy na iné webové stránky. V prípade využitia odkazu na iné webové stránky majte na pamäti, že sa jedná o stránky, nad ktorými nemá COLOP CZ žiadnu kontrolu, a nenesie tak zodpovednosť za ochranu či použitie osobných údajov, ktoré poskytnete pri návšteve takýchto webových stránok na ktoré sa tieto zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú. Externé internetové stránky majú vlastné zásady o ochrane osobných údajov, ktoré nie sú závislé na webových stránkach, ktoré sú prevádzkované COLOP CZ.

Kontrola nakladania s osobnými údajmi

COLOP CZ osobné údaje nepredáva, nedistribuuje, neprenajíma ani inak nesprístupňuje tretím stranám, ak nie je na to oprávnený / povinný na základe zákona alebo dohody so subjektom ochrany osobných údajov – dotknutou osobou.

Máte právo žiadať o potvrdenie podrobností o osobných údajoch, ktoré o vás COLOP CZ spracúva a / alebo uchováva. Ak sa domnievate, že takto spracovávané osobné údaje sú nesprávne alebo neúplné, kontaktujte prosím bezodkladne COLOP CZ, aby mohlo dôjsť k okamžitej oprave takýchto informácií.

Ak máte k týmto zásadám ochrany osobných údajov akékoľvek otázky, prosím kontaktujte nás na: obchod@colop.cz.