VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PRE ZMLUVY O KÚPE TOVARU PROSTREDNíCTVOM ON-LINE OBCHODU UMIESTNENÉHO NA INTERNETOVEJ ADRESE www.emarkcolop.sk
(ĎALEJ LEN „VOP“)

I.
Úvodné ustanovenie a výklad pojmov

 1. Pro účely týchto VOP majú nasledujúce pojmy tento význam:
 2. Bezhotovostná platba“ je platba prevodom na účet Predávajúceho podľa pokynu Predávajúceho, ktorý bude zaslaný zákazníkovi emailem po potvrdení Objednávky zo strany Predávajúceho.
 3. Dodacia adresa“ je adresa na území Slovenskej republiky uvedená Kupujúcim v Objednávke ako dodacia adresa.
 • E-shop“ je internetový obchod prevádzkovaný a spravovaný Spoločnosťou v rámci webového rozhrania umiestneného na Internetových stránkách a prenajímaný Prodávajúcim za účelem uzatvárania Kúpnych zmlúv s tretími osobami.
 1. GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
 2. Internetové stránky“ sú internetové stránky Spoločnosti na adrese www.emarkcolop.sk
 3. Kúpna cena“ je cena Tovaru uvedená u konkrétneho artiklu v E-shope v okamih zadania Objednávky. Všetky ceny v E-shope sú uvedené v eurách vrátane DPH. Ku kúpnej cene Tovaru budú Kupujúcemu ďalej účtované prípadné náklady spojené s balným, nákladmi na dopravu, a náklady na iné zvolené služby v dohodnutej výške. Ak nie je v čl. III VOP uvedené inak, rozumejú sa pre účely čl. III VOP Kúpnou cenou aj všetky náklady spojené s dodaním Tovaru a cena za služby tak ako sú zvolené Kupujúcim.
 • Kúpna zmluva“ je zmluva uzavretá v súlade s ustanoveniami §409 Obchodného zákoníka a prípadně §588 Občianskeho zákoníka (podľa toho či ide o kúpnu  zmluvu so Spotrebiteľom, alebo Podnikateľom) a týmito VOP medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom E-shopu. Predávajúci ponúka Tovar na predaj jeho umiestnením na internetových stránkach E-shopu. Ohľadne predaja Tovaru prostredníctvom E-shopu vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim Kúpna zmluva. Kúpna zmluva vzniká uzatvorením na diaľku, ako je upravené ďalej.
 • Kupujúci“ je Spotrebiteľ alebo Podnikateľ uzatvárajúci s Predávajúcim Kúpnu zmluvu prostredníctvom E-shopu.
 1. Občiansky zákonník“ alebo „OZje zákon č. 40/1964 Z.z., občiansky zákonník, v platnom znení.
 2. Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Z.z., obchodný zákonník, v platnom znení.
 3. Objednávka“ je návrh Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy v súlade s ustanoveniami čl. II ods. 3 a 4 VOP.
 • Osobné údaje“ sú údaje Kupujúceho v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne doručovacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo.
 • Podnikateľ“ je osoba, ktorá samostatne vykonáva vo vlastnom mene a vlastnú zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, ako aj osoba, ktorá vstupuje do zmluvného vzťahu s Predávajúcim v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa, ako aj všetky ďalšie osoby, ktoré za podnikateľa považuje Obchodný zákonník. Na účely týchto VOP, resp. zmluvných vzťahov vznikajúcich prostredníctvom E-shopu, sa ustanovenia upravujúce postavenie Podnikateľa použijú aj pre všetky právnické osoby, tj. aj na právnické osoby nepodnikajúce.
 • Predávajúci“ je obchodná spoločnost freedom unicorn s.r.o., IČO (ČR): 08798613, so sídlom námestí T.G. Masaryka 48/25, Lipník nad Bečvou I-Mesto, Lipník nad Bečvou, PSČ: 751 31, zapísaná v českom Obchodnom registri Krajského soudu v Ostrave pod sp. zn. C 80843, e-mail: hezkyden@loveunicorn.cz, tel č. (ČR): +420 77 55 111 55.
 1. Spoločnosť“ je obchodná spoločnosť COLOP CZ s.r.o., IČO (ČR): 60066547, so sídlom Borovany, Na Výhony 291, PSČ: 373 12, zapísaná v českom Obchodnom registri, vedenom u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 3454.
 • Spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného alebo mimo rámec samostatného výkonu povolanie uzatvára zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak jedná.
 • Tovar“ sú veci hnuteľné, konkrétne COLOP e-mark, mobilné zariadenia na tlač.
 • Veľkoobchod“ je nákup a predaj Tovaru za účelom jeho predaja k dalšej podnikateľskej činnosti.
 1. Tieto VOP sa aplikujú na vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami Kúpnej zmluvy na Tovar uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom E-shopu. Odchylné ujednanie od VOP sú možné medzi Predávajúcim a Kupujúcim dojednať prostredníctvom Kúpnej zmluve. Odchylné ujednanie od týchto VOP v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú odlišne upravené v Kúpnej zmluve a / alebo týmito VOP, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.
 1. Tieto VOP neupravujú zmluvné vzťahy Predávajúceho s Podnikateľmi nakupujúcimi Tovar pre Veľkoobchod, ale výlučne na zmluvné vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim ako koncovým odberateľom.
 1. Tieto VOP sú záväzné pre Predávajúceho a Kupujúcich uzatvárajúcich Kúpnu zmluvu prostredníctvom E-shopu, resp. pre Predávajúceho, ktorý inzeruje Tovar v E-shope a všetkých Kupujúcich, ktorí Predávajúcemu zašlú Objednávku inzerovaného Tovaru.
 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Internetových stránkach.
 1. Kupujúci Objednávkou potvrdzuje, že sa s VOP zoznámil a že s nimi súhlasí.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že pre vzťahy z Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, je rozhodné vždy znenie VOP zverejnené na Internetových stránkach v okamihu realizácie Objednávky. Odoslaním Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s VOP v znení platnom a účinnom v čase odoslania Objednávky.
 1. Spoločnosť nie je účastníkom Kúpnej zmluvy a voči Kupujúcim jej nevznikajú žiadne práva a povinnosti, najmä nenesie zodpovednosť za splnenie povinností z Kúpnej zmluvy ani za ujmu vzniknutú na základe alebo v súvislosti s Kúpnou zmluvou. Na tom nič nemení skutočnosť, že Spoločnosť môže byť v súvislosti so zmluvným vzťahom s Predávajúcim odosielateľom Tovaru či miestom určeným pre prevzatie Tovaru.
 1. Spoločnosť nezodpovedá za výpadky Internetových stránok a ani za nepriame či následné škody tým spôsobené, za ušlý zisk ani za iné ekonomické straty, ktoré sú dôsledkom takýchto výpadkov. Spoločnosť ďalej nezodpovedá za prípadné chyby spôsobené pri dátovom prenose a ani za ich dôsledky. Práva a povinnosti osôb, ktoré navštevujú Internetové stránky a / alebo využívajú E-shop sú podrobne upravené v Podmienkach Spoločnosti pre prístup a používanie webových stránok dostupných na Internetových stránkach v sekcii „Podmienky používania webových stránok“.

II.
Objednávka, Kúpna zmluva

 1. Prezentácia Tovaru v E-shope je informatívneho charakteru a nepredstavuje právne záväznú ponuku zo strany Predávajúceho. Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadne Tovaru prezentovaného v E-shope. 
 1. Kupujúci pre objednanie Tovaru vyplní objednávkový formulár v E-shope. V objednávkovom formulári Kupujúci uvedie najmä informácie o:
 2. Osobných údajoch Kupujúceho;
 3. Počtu kusov Tovaru a prípadné ďalšie špecifikácie;
 4. spôsobe úhrady Kúpnej ceny Tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním Tovaru;
 5. požadovanom spôsobe a mieste dodania.
 1. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky Kupujúci vložil, a opraviť tak prípadné chyby, ktoré mohli vzniknúť pri zadávaní dát do Objednávky. Kliknutím na „Objednať“ a prijatím aktuálneho znenia VOP potvrdí Kupujúci Objednávku a tým aj prijatie aktuálneho znenia VOP.
 1. Údaje uvedené v Objednávke sú Predávajúcim považované za správne uvedené. Predávajúci je však vždy oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napr. písomne či telefonicky), a to najmä v závislosti na charaktere Objednávky.
 1. Objednávka je akceptovaná Predávajúcim v okamihu, keď Predávajúci odošle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke správu o potvrdení Objednávky. Odoslaním e mailu o potvrdení Objednávky zo strany Predávajúceho dôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy v rozsahu a za podmienok uvedených v potvrdení Objednávky. Ak nedôjde k akceptácii Objednávky zo strany Predávajúceho najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, má sa za to, že Objednávka nebola akceptovaná. Potvrdením Objednávky nie je automatická odpoveď o prijatí Objednávky na ďaľšie spracovanie.
 1. V rámci akceptácie Objednávky Predávajúci uvedie Tovar podľa Objednávky, jeho množstvo, Kúpnu cenu jednotlivého Tovaru tvoriaceho Objednávku, ďalšie súvisiace náklady, spôsob a miesto dodania a predpokladaný termín dodania. Presný termín dodania Tovaru podľa Kúpnej zmluvy je Kupujúcemu oznámený vždy najneskôr jeden (1) pracovný deň vopred.
 1. Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu dodá Tovar podľa potvrdenej Objednávky, tj. že ho odovzdá a umožní Kupujúcemu nadobudnúť k nemu vlastnícke právo a Kupujúci sa zaväzuje, že Tovar podľa potvrdenej Objednávky prevezme a zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu a ďalšie náklady spojené s dopravou Tovaru podľa Kúpnej zmluvy. Predávajúci a Kupujúci sú zaviazaní splniť svoje povinnosti súčasne, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 1. Objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku len do momentu kedy mu nie je doručené potvrdenie Objednávky Predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť Objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email Predávajúceho uvedený v týchto VOP.
 1. Ponuka Tovaru v E-shope platí do vypredania zásob alebo do odvolania alebo do prípadnej aktualizácie ponuky Tovaru v E-shope.
 1. Predávajúci má právo odmietnuť Objednávku, najmä nie však výlučne, pokiaľ Kupujúci už v minulosti neodobral či riadne nezaplatil záväzne objednaný Tovar alebo ak Predávajúci nemôže Tovar dodať podľa Objednávky.

III.
Kúpna cena, platobné podmienky a výhrada vlastníctva

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Kúpnu cenu Tovaru podľa Kúpnej zmluvy a prípadné náklady spojené s balným, dopravou, prípadne náklady na iné Kupujúcim zvolené služby v dohodnutej výške, a to niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 2. v hotovosti na dobierku pri dodaní Tovaru; alebo
 3. vopred Bezhotovostnou platbou.
 1. Kúpna cena je v prípade hotovostnej platby splatná pri prevzatí Tovaru. V prípade Bezhotovostnej platby je Kúpna cena splatná do siedmych (7) kalendárnych dní po obdržaní pokynov k platbe. V prípade, že nebude platba vykonaná do siedmych (7) kalendárnych dní, bude Objednávka automaticky stornovaná.
 1. V prípade Bezhotovostnej platby bude Objednávka vyexpedovaná najneskôr v prvý pracovný deň po obdržaní platby.
 1. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Predávajúci na Kúpnu cenu daňový doklad – faktúru po prijatí platby a zašle ho v elektronickej podobe na e-mailovú adresu Kupujúceho.
 1. Predávajúci môže Kupujúcemu poskytnúť zľavu z Kúpnej ceny, a to najmä v nadväznosti na množstvo a početnosť odoberaného Tovaru. Na poskytnutie zľavy z Kúpnej ceny však nie je právny nárok. Prípadné zľavy z Kúpnej ceny poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 1. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny a všetkých prípadných ďalších poplatkov (najmä prípadné balné a doprava) vo výlučnom vlastníctve Predávajúceho.

 

IV.
Dodacie podmienky

 1. Miestom doručenia a dodania Tovaru podľa Kúpnej zmluvy je Dodacia adresa. Dodanie sa vykonáva len na území Slovenskej republiky. Predávajúci je povinný dodať Tovar podľa Kúpnej zmluvy na miesto určené v Objednávke a Kupujúci je povinný Tovar pri dodaní prevziať. V prípade, že Kupujúci poruší Kúpnu zmluvu tým, že si Tovar neprevezme, zodpovedá za škodu, ktorá môže takým neprevziatím na vzniknúť.
 1. V prípade osobitného požiadavku Kupujúceho na spôsob dopravy alebo miesto dodania, nesie Kupujúci riziko a všetky dodatočné náklady spojené s takým dodaním Tovaru.
 1. Tovar je Kupujúcemu doručený prostredníctvom spoločnosti PPL s.r.o., prípadne iných poskytovateľov poštových a dopravných služieb.
 1. Náklady na dodanie Tovaru nesie Predávajúci.
 1. Záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar podľa Kúpnej zmluvy sa pri využití prepravnej služby tretej osoby považuje za splnený okamihom, kedy Predávajúci (prípadne podľa samostatného dojednania menom Predávajúceho Spoločnosť) odovzdá Tovar na prepravu prvému dopravcovi, inak okamihom, kedy je Tovar odovzdaný Kupujúcemu.
 1. Kupujúci je povinný pri dodaní Tovaru prekontrolovať spoločne s Predávajúcim alebo dopravcom stav zásielky (množstvo, prípadné poškodenie obalov a pod.) podľa priloženého prepravného (dodacieho apod.) listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s Kúpnou zmluvou (tj. v prípade neúplnosti či jej poškodenia). Všetky zistené nedostatky je potrebné uviesť v prepravnom (dodaciom, reklamačnom apod.) liste. Ak nie je v prepravnom (dodaciom apod.) liste uvedené inak, prevzatím Tovaru od Predávajúceho alebo dopravcu potvrdzuje Kupujúci, že Tovar bol dodaný nepoškodený, v množstve podľa prepravného (dodacieho pod.) listu, že má kvalitu a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklú a že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a účelu, ktorý Predávajúci pre použitie Tovaru uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom alebo písomne podaním na adresu Spoločnosti prípadne Predávajúceho spolu s prepravným listom špecifikujúcim rozpory s Kúpnou zmluvou.
 1. Kupujúci je povinný po odstránení obalu starostlivo a riadne Tovar skontrolovať. Ak zistí Kupujúci po odstránení obalu neúplnosť alebo poškodenie Tovaru podľa Kúpnej zmluvy či iné chyby, je povinný bez omeškania takto zistené vady či chyby oznámiť Predávajúcemu.

V.
Zodpovednosť za vady Tovaru

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne uplatnenia zodpovednosti za vady Tovaru sa riadia príslušnými právnymi predpismy ustanovenia §422 a násl. Obchodného zákonníka v znení platnom v okamihu uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv Spotrebiteľa z vadného plnenia a zodpovednosti predávajúceho za vady predaného Tovaru sa riadia ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, a zároveň príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa (a to len v miere v akej sa uplatnia na Kupujúceho v postavení Spotrebiteľa). Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru v prípade, že Kupujúci prevzal zásielku, ktorá bola zjavne poškodená.
 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Tovar má vady, ak nemá dohodnuté vlastnosti. To neplatí pre predaj Tovaru použitého či vadného, predávaného za nižšiu cenu z tohto uvedeného dôvodu (pre vadu či opotrebovanie) a ani na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním.
 1. Právo Kupujúceho z vadného plnenia zakladá aj taká vada, ktorú má Tovar pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Škoda na Tovare, ktorá vznikne po prechode nebezpečenstva škody na Tovare na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť Kúpnu cenu.
 1. Kupujúci Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného Tovaru v čase dvadsiatich štyroch (24) mesiacov po prevzatí Tovaru. Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že Tovar bol chybný už pri prevzatí. Pre Kupujúceho Podnikateľa je lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia upravená odlišne, a je dvanásť (12) mesiacov.
 1. Práva ohľadne uplatnenia zodpovednosti za vady Kupujúcemu nenáležia, ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.
 1. V prípade uplatnenia práv z vadného plnenia je Kupujúci povinný nárok uplatniť písomne na uvedenú e-mailovú adresu Predávajúceho, či doporučenou zásielkou zaslanou na adresu Spoločnosti, alebo Predávajúceho. Ak je u konkrétneho Tovaru uvedený iný Podnikateľ, určený na opravu, uplatní Kupujúci právo na opravu u Podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Oprava elektronických častí Tovaru smie byť vykonávaná iba Spoločnosťou. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Spoločnosť, alebo Predávajúci dostali od Kupujúceho reklamovaný Tovar vrátane všetkých súčastí a príslušenstva. Dodanie vadného Tovaru Spoločnosti, alebo Predávajúcemu zabezpečí na vlastné náklady Kupujúci, ktorému budú účelne vynaložené prostriedky na uplatnenie reklamácie vrátené v prípade preukázania vady Tovaru, a po predložení dokladu o zaplatení takýchto nákladov. Kupujúci musí Tovar pred jeho odoslaním zabaliť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy (originálny obal Tovaru nie je dostačujúci ako prepravný obal). Kontakty batérie musia byť nutne zakryté fóliou (napr. bežnou lepiacou páskou). Ak dôjde k poškodeniu v dôsledku nedostatočného spätného balenia, nesie za poškodenie Tovaru zodpovednosť Kupujúci.
 1. Kupujúci je povinný preukázať Predávajúcemu, že Tovar, ku ktorému uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady, zakúpil u Predávajúceho. Ďalej je Kupujúci povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť k riešeniu reklamácie, najmä uvedením svojho mena, priezviska, adresy, dátumu reklamácie, obsahu reklamácie, špecifikácie Tovaru (vrátane sériového čísla, modelu, verzie software, verzie aplikácie a ďalších vyžiadaných údajov), požadovaného spôsobu vybavenia reklamácie a riadneho zdôvodnenia reklamácie a popisu vád.
 1. Pri uplatnení práv zo zodpovednosti z vadného plnenia vystaví Predávajúci (alebo ním k oprave určený Podnikateľ) Kupujúcemu potvrdenie, kde uvedie dátum prijatia reklamácie, jej obsah a predovšetkým požadovaný spôsob vybavenia zo strany Kupujúceho.
 1. Predávajúci oznámi Kupujúcemu, po obdržaní Tovaru u ktorého sú uplatňované práva zo zodpovednosti za vadné plnenie a popisu uplatňovanej vady na ňom, primeranú lehotu, v ktorej bude uplatnená vada posúdená a prípadne odstránená. Ak nie je výslovne uvedené inak, má sa za to, že primeraná doba je u Kupujúceho Spotrebiteľa tridsať (30) dní od prijatia Tovaru a popisu vady Predávajúcim a u Kupujúceho Podnikateľa štyridsať (40) dní od prijatia Tovaru a popisu vady Predávajúcim.
 1. Po vybavení reklamácie Predávajúci alebo ním k oprave určený Podnikateľ upozorní o ukončení reklamácie Kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Kupujúci je povinný reklamáciu prevziať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) dní od odo dňa kedy bol o jej vybavení informovaný.
 1. Predávajúci alebo Spoločnosť vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 1. V prípade, že Spotrebiteľ reklamuje Tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má Spotrebiteľ právo na:
 2. bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady,
 3. výmenu Tovaru alebo súčasti Tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady,
 4. výmenu Tovaru, ak Spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže Tovar riadne užívať.
 1. V prípade, že Spotrebiteľ reklamuje Tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na:
 2. výmenu Tovaru,
 3. odstúpenie od zmluvy.

VI.
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru, pričom v prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Kupujúci Podnikateľ nemá nárok na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s §7 zákona č.102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o  predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaji tovaru ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, kúpnej zmluvy o predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, tovaru ktorý vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom alebo kúpnej zmluvy o predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
 1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 1 VOP. Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim, tak ako tvorí prílohu týchto VOP. V prípade že Kupujúci Spotrebiteľ odstúpi použitím vzorového formulára Predávajúceho potvrdí Predávajúci bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie. Odstúpiť možno korešpondenčne, a to na adresu Spoločnosti a / alebo Predávajúceho, či na adresu ich elektronickej pošty.
 1. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa ustanovenia čl. VI ods. 1 VOP sa Kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený vrátane všetkých súčastí a príslušenstva do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Kupujúci musí Tovar pred jeho odoslaním zabaliť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy (originálny obal Tovaru nie je dostačujúci ako prepravný obal). Kontakty batérie musia byť nutne zakryté fóliou (napr. bežnou lepiacou páskou). Ak dôjde k poškodeniu v dôsledku nedostatočného spätného balenia, nesie za poškodenie Tovaru zodpovednosť Kupujúci.
 1. Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, nesie Kupujúci náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, ak nemôže Tovar pre svoju povahu vrátiť poštou.
 1. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa ustanovenia čl. VI. ods. 1 VOP, vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho (okrem sumy vo výške dodatočných nákladov na dodanie Tovaru vzniknuté v dôsledku Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania Tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru, ktorý je ponúkaný Predávajúcim) do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu, a to rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal a obdržal, pokiaľ Kupujúci neurčí písomne inak. V prípade, že Tovar bol platený na dobierku, Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že mu peňažné prostriedky budú zaslané na jeho bankový účet, ktorý je pre tento účel povinný oznámiť Predávajúcemu. Kupujúcemu týmto nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, nie je Predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci Tovar vráti alebo preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal.
 1. Ak je spoločne s Tovarom z Kúpnej zmluvy poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, stráca darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto darčeku účinnost a Kupujúci je povinný spolu s Tovarom vrátiť Predávajúcemu aj poskytnutý darček vrátane všetkého, o čo sa obohatil.

VII.
Spracúvanie osobných údajov a informačná povinnosť, autorské práva

 

 1. Predávajúci a Spoločnost sú spoločnými prevádzkovateľmi (obaja spoločne ďalej tiež len „Spoloční Prevádzkovatelia“) a spracúvajú poskytnuté osobné údaje v rozsahu:
 2. meno, priezvisko, adresa, IČO, telefónne číslo a emailová adresa u fyzickej osoby Kupujúceho,
 3. meno a priezvisko kontaktnej osoby, emailový prípadne telefonický kontakt na túto osobu u Kupujúceho Podnikateľa, špecificky právnickej osoby
 4. bankové spojenie Kupujúceho v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy,

a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR  za účelom splnenia zmluvnej povinnosti poskytnutím služby .

 1. Údaje uvedené v bode VII. ods. 1 písm. a. týchto VOP sú ďalej v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Prevádzkovateľom 2 spracúvané pre potreby prípadného vymáhania nárokov z porušenia zmluvy.
 1. Kupujúci má právo kedykoľvek žiadať prístup k svojim spracúvaným osobným údajom, opravu a doplnenie neúplných osobných údajov, vymazanie svojich osobných údajov, obmedzenie spracúvania, a ďalej uplatňovať právo na prenosnosť údajov. Kupujúci má právo vznieť námietku k spracúvaniu svojich osobných údajov v konkrétnej situácií, kedy je spracúvanie vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR.
 1. Kupujúci je povinný uvádzať svoje Osobné údaje správne a pravdivo a informovať Spoločných Prevádzkovateľov bez zbytočného odkladu o zmene svojich Osobných údajov. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že poskytnuté Osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov.
 1. Spracúvaním Osobných údajov Kupujúceho môžu Spoloční Prevádzkovatelia poveriť tretiu osobu, ako sprostredkovateľa. Týmto sprostredkovateľom môže byť dopravca realizujúci dopravu Tovaru podľa Kúpnej zmluvy, a to v prípade keď nie je takáto tretia osoba v postavení samostatného prevádzkovateľa.
 1. Osobné údaje Kupujúceho budú spracúvané po dobu najdlhšie 3 rokov, v prípade, že aplikovateľné právne predpisy nestanovia odlišnú dobu spracúvania (ďalej jen „Doba“).
 1. V prípade, že zanikne Kúpna zmluva zakladajúca dôvod pre spracúvanie Osobných údajov Kupujúceho pred uplynutím Doby, sú Spoločný Prevádzkovatelia oprávnení spracúvať tieto Osobné údaje len v potrebnom rozsahu a najdlhšie po dobu jedného (1) roku potom, čo takáto skutočnosť nastane.
 1. Obmedzeniami podľa ods. 6. a 7. týchto zásad článku nie je dotknuté právo Spoločných Prevádzkovateľov spracúvať Osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu aj potom, avšak len v rozsahu potrebnom na zachovanie riadnej evidencie, najdlhšie však po dobu desiatich (10) rokov odo dňa, čo Kúpna zmluva zanikne. Avšak v prípade, že stanoví právny predpis Spoločným Prevádzkovateľom povinnosť viesť evidenciu po dlhšiu dobu, než uvedenú v predchádzajúcej vete tohto odseku, alebo ak je možné na základe právneho predpisu uložiť Spoločným Prevádzkovateľom povinnosť oznámiť tretej osobe takýto údaj aj po uplynutí zhora uvedenej doby, sú Spoloční správcovia oprávnení spracúvať Osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu aj po dobu stanovenú takýmto právnym predpisom. Spracúvanie prebieha v elektronickej podobe automatizovaným systémom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 1. Osobné údaje nebudú bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho prenesené tretím osobám, okrem osôb realizujúcich dopravu Tovaru podľa Kúpnej zmluvy.
 1. Prevádzkovateľ a Prevádzkovateľ 2 majú medzi sebou uzavretú dohodu o spoločnom spracúvaní Osobných údajov, podľa ktorej je:
  1. Prevádzkovateľ zodpovedný za
   1. spracúvanie Osobných údajov Kupujúcich, najmä za plnenie informačných povinností voči dotknutým osobám – Kupujúcim, a za zaistenie výkonu ich práva podľa GDPR,
   2. zaistenie spoločného kontaktného miesta pre Kupujúcich a za okamžité prenesenie a poskytovanie informácií o podnetoch a žiadostiach Kupujúcich Prevádzkovateľovi 2,
 1. Prevádzkovateľ 2 zodpovedný za
  1. spracúvanie a zaistenie ochrany Osobných údajov Kupujúcich v súvislosti s plnením povinnosti dodania Tovaru.
 1. Kupujúci má ďalej právo podávať sťažnosti ohľadne spracúvania osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 1. Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracúvaní svojich Osobných údajov, sú Spoloční Prevádzkovatelia povinní mu túto informáciu poskytnúť. Prevádzkovateľ, ktorý informáciu poskytne je oprávnený za takéto poskytnutie informácie požadovať od Kupujúceho primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 1. Kupující berie na vedomie, že mu bude primárne doručované na elektronickú adresu uvedenú v Objednávke, ktorú Kupujúci uviedol z dôvodu uzavretia a plnenia Kúpnej zmluvy.
 1. Obsah Internetových stránok, vrátane všetkých materiálov (texty, fotografie, obrázky, logá a i.), ako aj súvisiacich tlačených médií (katalógy, propagačné letáky, inzercia, atď.) je chránený právami z duševného vlastníctva Spoločnosti, prípadne tretích osôb, ktoré sú so Spoločnosťou v zmluvnom vzťahu. Obsah nesmie byť bez písomného súhlasu Spoločnosti menený, kopírovaný, rozmnožovaný, ani inak šírený a využívaný žiadnou treťou stranou na akýkoľvek účel.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné alebo neúčinné, nastúpi namiesto neplatného ustanovenia iné ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou ktoréhokoľvek z ustanovení zmluvy nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
 1. V prípade, že dôjde medzi Predávajúcim a Kupujúcim Spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z Kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát SOI – Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, na adrese: Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava, Email: adr@soi.sk alebo ars@soi.sk, webová adresa: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Na vzťahy neupravené VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené VOP, ktoré vznikli medzi Predávajúcim a Kupujúcim Podnikateľom, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
 2. Vzťahy a prípadné spory vznikajúce na základe Kúpnej zmluvy sa riadia právom Slovenskej republiky a ak nebudú vyriešené mimosúdne, budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
 1. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. V prípade prekladu VOP a / alebo Kúpnej zmluvy do iných jazykov platí, že v prípade sporu o výklad pojmov je rozhodujúce prvotné znenie z ktorého bolo prekladané.
 1. Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 1. Prílohu VOP tvorí vzorový formulár na odstúpenie Kupujúceho Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy.
 1. Znenie VOP je Predávajúci oprávnený meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

Tieto VOP vrátane ich súčastí a príloh nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 2. 2020 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane všetkých ich častí a príloh.
VZOR Odstúpenie od zmluvy:

freedom unicorn s.r.o.

náměstí T. G. Masaryka 48/25,

Lipník nad Bečvou I-Město

751 31 Lipník nad Bečvou

Odstúpenie od zmluvy

Týmto odstupujem od Kúpnej zmluvy o nákupe tohto Tovaru:

 __________________________________________________________________________________

Dátum objednania _______________________

Datum obdržania ________________________

Číslo daňového dokladu __________________

Sériové číslo výrobku (pozri obrázok) __________________

Model:____________________ Verzia software: ________________ Verzia aplikácie: ___________________

Meno a priezvisko Kupujúceho ___________________________________________________________

Adresa Kupujúceho ____________________________________________________________________

Bankové spojenie Kupujúceho ___________________________________________________________

Kontaktné spojenie na Kupujúceho (e-mailová adresa, telefónne číslo)

Dôvod vrátenia:

○ Tovar mi nevyhovuje: ________________________________________________________________________

○Doručený nesprávny Tovar: ___________________________________________________________________

○Tovar je vadný: _____________________________________________________________________________

Ak Kupujúci prevzal zásielku, ktorá bola zjavne poškodená, preberá zodpovednosť za stav Tovaru v čase prevzatia.Poškodenie, ku ktorému došlo pri preprave (bez toho aby bolo zjavné pri prevzatí Tovaru), je potrebané bezodkladne nahlásiť (e-mailom na adresu: obchod@colop.cz) a doložiť dokumentáciou vo forme fotografií (fotografie musia obsahovať Tovar vrátane originálneho obalu)!

○ Iné: ______________________________________________________________________________________

Tieto vyššie uvedené osobné údaje Kupujúceho sú spracovávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES za účelom splnenia zmluvnej povinnosti. Bližšie informácie možno získať vo VOP umiestnených na stránkach www.emarkcolop.sk.

V _________ dňa _____________

 ____________________

Podpis Kupujúceho