Zásady nakladania s osobnými údajmi

1.        Definície obsiahnuté v týchto zásadách nakladania s osobnými údajmi, majú rovnaký význam ako im je priznaný vo všeobecných obchodných podmienkach pre zmluvy o kúpe tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.emarkcolop.sk, v prípade, že ďalej nie je stanovené odlišne.

 

2.        Spoločnosť COLOP CZ s.r.o., IČO (ČR): 60066547, so sídlom Borovany, Na Výhony 291, PSČ: 373 12, zapísaná v českom Obchodnom registri, vedenom u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 3454 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“) a spoločnosť freedom unicorn s.r.o., IČO (ČR): 08798613, so sídlom námestí T.G. Masaryka 48/25, Lipník nad Bečvou I-Mesto, Lipník nad Bečvou, PSČ: 751 31, zapísaná v českom Obchodnom registri Krajského soudu v Ostrave pod sp. zn. C 80843 (ďalej len „Prevádzkovateľ 2“) sú spoločnými prevádzkovateľmi (obaja spoločne ďalej tiež len „Spoloční Prevádzkovatelia) a spracúvajú poskytnuté osobné údaje v rozsahu:

a.    meno, priezvisko, adresa, IČO, telefónne číslo a emailová adresa u fyzickej osoby Kupujúceho,

b.   meno a priezvisko kontaktnej osoby, emailový prípadne telefonický kontakt na túto osobu u Kupujúceho ako právnickej osoby,

c.    bankové spojenie Kupujúceho v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy,

a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) za účelom splnenia zmluvnej povinnosti poskytnutím služby.

3.        Údaje uvedené v bode 1. ods. 1 písm. a. týchto zásad sú ďalej v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Prevádzkovateľom 2 spracúvané pre potreby prípadného vymáhania nárokov z porušenia zmluvy.

 

4.        Kupujúci má právo kedykoľvek žiadať prístup k svojim spracúvaným Osobným údajom, opravu a doplnenie neúplných osobných údajov, vymazanie svojich osobných údajov, obmedzenie spracúvania, a ďalej uplatňovať právo na prenosnosť údajov. Kupujúci má právo vznieť námietku k spracúvaniu svojich Osobných údajov v konkrétnej situácií, kedy je spracúvanie vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR.

 

5.        Kupujúci je povinný uvádzať svoje Osobné údaje správne a pravdivo a informovať Spoločných Prevádzkovateľov bez zbytočného odkladu o zmene svojich Osobných údajov. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že poskytnuté Osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov.

 

6.        Spracúvaním Osobných údajov Kupujúceho môžu Spoloční Prevádzkovatelia poveriť tretiu osobu, ako sprostredkovateľa. Týmto sprostredkovateľom môže byť dopravca realizujúci dopravu Tovaru podľa Kúpnej zmluvy, a to v prípade keď nie je takáto tretia osoba v postavení samostatného prevádzkovateľa.

 

7.        Osobné údaje Kupujúceho budú spracúvané po dobu najdlhšie 3 rokov, v prípade, že aplikovateľné právne predpisy nestanovia odlišnú dobu spracúvania (ďalej jen „Doba“).

 

8.        V prípade, že zanikne Kúpna zmluva, ktorá založila dôvod pre spracúvanie Osobných údajov Kupujúceho pred uplynutím Doby, sú Spoločný Prevádzkovatelia oprávnení spracúvať tieto Osobné údaje len v potrebnom rozsahu a najdlhšie po dobu jedného (1) roku potom, čo takáto skutočnosť nastane.

 

9.        Obmedzeniami podľa ods. 6. a 7. týchto zásad nie je dotknuté právo Spoločných Prevádzkovateľov spracúvať Osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu aj potom, avšak len v rozsahu potrebnom na zachovanie riadnej evidencie, najdlhšie však po dobu desiatich (10) rokov odo dňa, čo Kúpna zmluva zanikne. Avšak v prípade, že stanoví právny predpis Spoločným Prevádzkovateľom povinnosť viesť evidenciu po dlhšiu dobu, než uvedenú v predchádzajúcej vete tohto ods. 9., alebo ak je možné na základe právneho predpisu uložiť Spoločným Prevádzkovateľom povinnosť poskytnúť či oznámiť takýto údaj tretej osobe aj po uplynutí zhora uvedenej doby, sú Spoloční Prevádzkovatelia oprávnení spracúvať Osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu aj po dobu stanovenú takýmto právnym predpisom. Spracúvanie prebieha v elektronickej podobe automatizovaným systémom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

10.     Osobné údaje nebudú bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho prenesené alebo poskytnuté tretím osobám, okrem osôb realizujúcich dopravu Tovaru podľa Kúpnej zmluvy.

 

11.     Kupujúci má ďalej právo podávať sťažnosti ohľadne spracúvania osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je pre Slovenskú republiku Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

 

12.     Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracúvaní svojich Osobných údajov, sú Spoloční Prevádzkovatelia povinní mu túto informáciu poskytnúť. Ten zo Spoločných Prevádzkovateľov, ktorý informáciu poskytne je oprávnený za takéto poskytnutie informácie požadovať od Kupujúceho primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

13.     Prevádzkovateľ a Prevádzkovateľ 2 majú medzi sebou uzavretú dohodu o spoločnom spracúvaní osobných údajov, podľa ktorej je:

a.    Prevádzkovateľ zodpovedný za

                     i.                spracúvanie Osobných údajov Kupujúcich, najmä za plnenie informačných povinností voči dotknutým osobám – Kupujúcim, a za zaistenie výkonu ich práv podľa GDPR,

                    ii.                zaistenie spoločného kontaktného miesta pre Kupujúcich a za okamžité prenesenie a poskytovanie informácií o podnetoch a žiadostiach Kupujúcich Prevádzkovateľovi 2,

                  iii.                za zaistenie prevádzky a údržby webového rozhrania www.colopemark.cz resp. www.emarkcolop.sk;

 

b.   Prevádzkovateľ 2 zodpovedný za

                     i.                spracúvanie a zaistenie ochrany Osobných údajov Kupujúcich v súvislosti s plnením povinnosti dodania Tovaru.

 

14.     Viac informácií o ochrane Vašich osobných údajov nájdete v záložke o Zásadách ochrany osobných údajov.

 

15.     V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok sa na nás neváhajte obrátiť, a to prostredníctvom emailu na adrese: obchod@colop.cz, alebo prostredníctvom pošty na adresu: COLOP CZ s.r.o., Na Výhony 291, 373 12 Borovany, Česká republika.